banner

Fenix Rally: we bring sahara closer to you

Fenix Rally: we bring sahara closer to you

In 2022 biedt de race nog meer uitdagingen met nieuwe terreinen, nadat hij dieper in het hart van de woestijn is gegaan waar de grote duinen zich bevinden. Zeven rallydagen in plaats van zes, geweldige hotels en heerlijk eten, organisatorische ondersteuning in het evenementbeheer zal ter beschikking staan ​​van alle deelnemers en het assistentiepersoneel. De nieuwe editie zal een nog meer generieke woestijnervaring bevatten, wat de rally nog meer pit zal geven.

Wat is er nieuw voor Fenix ​​2022?

Allereerst 7 rallydagen in plaats van 6, voor meer beleving en plezier. Het parcours omvat bijna 2300 kilometer, met meer dan 1470 km klassementsproeven. Voor de tweede editie begint de rally in Tunis – de hoofdstad Tunesië, met een officiële ceremonie, die zal worden ondersteund door vele functionarissen en media.

Nabij de stad zal ook de eerste en openingsetappe zijn, kortom direct aan de kust van de Middellandse Zee. Daarna zal de enige lange verbinding zijn, die de karavaan van de rally naar de stad Douz zal brengen, waar het kamp de komende 4 dagen zal zijn. Ten slotte zal het rallybivak zich verplaatsen in het hart van de Sahara, voor de laatste twee rallyetappes en de prijsuitreiking.

Zoals je al weet, staat Fenix ​​Rally open voor alle soorten voertuigen – fietsen, quads, SSV, auto’s en vrachtwagens. Coureurs met en zonder motorsportlicentie kunnen meedoen aan de wedstrijd. Over de grootste machines gesproken, de tweede editie van de race zal in de racetruckklasse zijn, die nu meerdere vrachtwagens omvat.

Een maand voor de start zijn er meer dan 209 deelnemersteams van 15 nationaliteiten ingeschreven in de verschillende klassen. Dit aantal kan nog groeien, niet alleen door de aanhoudende interesse, maar ook omdat verschillende andere races (zoals bijvoorbeeld Africa Eco Race) werden uitgesteld of afgelast.
Voor de tweede keer is er ook de categorie Discovery, die veel geweldige circuits en plaatsen voor de deelnemers zal bieden, maar zonder de druk van timing en snelheid. Alle deelnemers kunnen rekenen op geweldig rallymanagement, met nauwkeurige roadbooks, satelliettracking en eersteklas medische hulp met 4×4-voertuigen en helikopters.

De organisatie wordt gedaan door het bedrijf RBI Sport Ltd. dat de organisator is van de grootste offroad-rally in Europa en daarbuiten voor 2021: de legendarische Rallye Breslau. In 2021 stonden er 404 deelnemende teams aan de start. Ook Balkan Offroad Rallye in Roemenië staat voor september 2022 op de agenda met naar verwachting minimaal 130 raceteams.

Over de organisator RBI Sport Ltd:
RBI Sport is een zeer gespecialiseerd bedrijf op het gebied van motorsport en biedt tal van diensten aan organisatoren van evenementen. De belangrijkste doelen die de werkprincipes van het team zijn, zijn onder meer topveiligheid, nauwkeurig gedetailleerd contact en klantenservice en tot slot, nog belangrijker, volledige toewijding aan het oplossen van problemen.

RBI Sport is al meer dan 10 jaar op de markt voor advies-, rally- en cross-country rallydiensten en heeft de topkwaliteit van werk in Europa en Afrika al bewezen. Talrijke referenties voor ons werk, waaronder het FIA World Rally Championship en FIA World Cup for Cross-Country Rally / Baja, zijn een teken van een hoog niveau van professionaliteit en vertrouwen.

RBI Sport is een leider in het leveren van diensten voor tijdregistratie, tracking en rallycontrole, evenementenbeheer en het maken van roadbooks. De gespecialiseerde apparatuur die onder het Geotraq-handelsmerk wordt vervaardigd, is een waar symbool van veiligheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en vertrouwen. Sinds 2018 heeft RBI Sport het dienstenaanbod uitgebreid, waaronder advisering en ontwikkeling van ASN’s, het opzetten van een bedrijfshub in Kenia en het aanbieden van directe satellietvolg- en datacommunicatie-opties voor motorsportevenementen.

Fenix Rally 2022: new terrains and more fun 7 racing days instead of 6 and deeper in the desert

Fenix Rally already set a new era of the desert competitions.
But in 2022 the race will offer even more challenges with new terrains, after going deeper in the heart of the desert where the big dunes reside. Seven rally days instead of six, great hotels and delicious food, organizational support in the event management will be at disposal of all the competitors and the assistance staff. The new edition will contain even more generic desert experience, which will spice up the rally even more.

What’s new for Fenix 2022? First of all, 7 rally days instead of 6, for more experience and fun. The itinerary includes almost 2300 kilometers, with over 1470 km special stages. For its second edition, the rally will start in Tunis – the capital Tunisia, with official ceremony, which will be supported by many officials and medias.

Near the city will be also the first and opening stage, short one directly on the coast of the Mediterranean Sea. After that will be the only one long liaison, which will take the caravan of the rally to the city of Douz, where will be the camp for the next 4 days. Finally, the rally bivouac will move in the hearth of the Sahara Desert, for the last two rally legs and the prize giving ceremony.

As you already know, Fenix Rally is open to all kinds of vehicles – bikes, quads, SSV, cars and trucks. Drivers with and without motorsport license can join the competition. Mentioning the biggest machines, the second edition of the race will have race trucks class, which is now including several trucks.

A month before the start, there are more than 209 competitor teams from 15 nationalities registered in the different classes. This number can still grow, not only from the continuing interest, but also because several other races (like Africa Eco Race, for example) were postponed or cancelled.
For the second time, there will be also the Discovery category, which will offer many great tracks and places for the participants, but without the pressure of the timing and speed. All the competitors can count to great rally management, with accurate roadbooks, satellite tracking and first-class medical assistance with 4×4 vehicles and helicopters.

Organization is done by the company RBI Sport Ltd. which is the organizer of the biggest off-road rally in Europe and beyond for 2021: the legendary Rallye Breslau. In 2021 there were 404 competitor teams at the start line. Balkan Offroad Rallye in Romania is also on the agenda for September 2022 with expected at least 130 racing teams.

About the Organizer RBI Sport Ltd:
RBI Sport is a company highly specialized in the field of the motorsports that provides numerous services for event organizers. The main goals that are working principles of the team include top safety, precise detailed touch, and customer service and finally yet importantly full dedication towards problem solving.

RBI Sport is on the market for consulting, rally and cross-country rally services for over 10 years and has already proven the top quality of work in Europe and Africa. Numerous references for our work including such as the FIA World Rally Championship and FIA World Cup for Cross-Country Rally / Baja are a sign of high level of professionalism and trustfulness.

RBI Sport is a leader in providing services for time keeping, tracking and rally control, event management and road book creation. The specialized equipment manufactured under the Geotraq trade mark is a true symbol of safety, fairness, reliability and trust. Since 2018, RBI Sport has expanded the scope of services including consulting and development of ASNs, creation of a company hub in Kenya and providing direct satellite tracking and data communication options for motorsport events.

 

Sven
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

X